Kvalitetspolicy

Swimtec ska systematiskt arbeta med kvalitetsarbete för att kontinuerligt höja kvaliteten i bolagets produkter och tjänster. Kvalitetsarbete är lönsamt, att göra rätt från början sparar extra arbete och resurser, samt ökar kundtillfredsställelsen och därmed Swimtecs förtroende hos våra kunder.

En förutsättning för ett systematiskt kvalitetsarbete är en ständigt lärande organisation. All personal ska kontinuerligt utbildas i kvalitetsfrågor och aktivt delta i Swimtecs kvalitetsarbete. Swimtec har också rutiner för kunskapsåterföring från projekten samt rutiner för att mäta kundtillfredsställelsen. 

Kvalitetsstyrande dokument

Swimtec är ej kvalitetscertifierat enligt ISO 9001, utan har ett motsvarande egenutvecklat kvalitetssystem. Detta system är baserat på Swimtecs Kvalitets och personalhandbok, Projektstyrningsmodell och KMA handbok.

Kvalitet och personalhandboken är det dokument som beskriver alla bolagets rutiner avseende administration, personalärenden, försäljning, inköp, logistik och arkivering.

Projektstyrningsmodellen är en egenutvecklad modell baserad på den mer kända PROPS metodiken, men anpassad för att möta Swimtecs behov. Modellen har funktioner för styrning och kontroll av hela projektflödet från inkommen förfrågan till projektavslut. Projektstyrningsmodellen har också stöd för kunskapsåterföring för att erhålla en ständigt lärande organisation. 

 KMA handboken beskriver de rutiner som gäller för Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö vid arbete ute på projektarbetsplats och innehåller bland annat information om projektorganisation, ansvarsfördelning, arbetsmiljöplan, beredskap vid olycka, miljöpolicy och rutiner för egenkontroll i projekten.​
 
​Kvalitetsansvarig: Lars Jensen VD Swimtec AB 

Vill du veta mer? Ring 0300-156 90 eller fyll i nedan så kontaktar vi dig.