Miljöpolicy

Swimtecs personal och inhyrda underleverantörer ska alltid verka för att minsta möjliga miljöpåverkan uppnås, samt strikt följa gällande myndighetskrav och rekommendationer inom området. Detta gäller arbetsmetoder, materialval, lagerhållning, transportmetoder och avfallshantering.  

Vid produktval och systemkonstruktion ska alltid energioptimala lösningar eftersträvas, samt ett minimalt utnyttjande av ändliga resurser.  

Swimtecs personal ska kontinuerligt utbildas i miljöfrågor.​ 

Kvalitetsstyrande dokument

Swimtec är ej miljöcertifierat enligt ISO 14001, men följer tillämpliga delar av ISO 14001:2004. De dokument som framför allt styr vårt miljöarbete är Kemikalieinspektionens lagar, förordningar och rekommendationer, Kommunala stadgar och föreskrifter, samt Swimtecs KMA handbok. 

Vår kemikaliehantering följer strikt Kemikalieinspektionens lagar, förordningar och rekommendationer som lagring av kemikalier i ett kemikaliegodkänt lager, speciella rutiner vid transporter av kemikalier, samt hantering av säkerhetsdatablad (Reach). 

Kommunernas stadgar och föreskrifter styr framför allt vår källsortering och avfallshantering. 

KMA handboken beskriver de rutiner som gäller för Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö vid arbete ute på projektarbetsplatserna. 

Swimtecs teknikchef är ansvarig för efterlevnaden av denna miljöpolicy under projektering och konstruktion av projekten, samt vid val av produkter till Swimtecs produktsortiment. 

Swimtecs projektledare är ansvarig för efterlevnaden av denna miljöpolicy under genomförandet av projekten ute på projektarbetsplatserna. 

Miljöansvarig: Lars Jensen VD Swimtec AB 

Vill du veta mer? Ring 0300-156 90 eller fyll i nedan så kontaktar vi dig.