Reduceringar

PVC Reducering

Art nrBenämning Dimension (dy - di x di) Dimension (utv. gg x inv. gg)
43 07 00PVC reducering, lim 32 - 25 x 25
43 07 02PVC reducering, lim 32 - 25 x 20
43 07 04PVC reducering, lim 40 - 32 x 32
43 07 06PVC reducering, lim 40 - 32 x 25
43 07 08PVC reducering, lim 40 - 32 x 20
43 07 10PVC reducering, lim 50 - 40 x 40
43 07 12PVC reducering, lim 50 - 40 x 32
43 07 14PVC reducering, lim 50 - 40 x 25
43 07 16PVC reducering, lim 50 - 40 x 20
43 07 18PVC reducering, lim 63 - 50 x 50
43 07 20PVC reducering, lim 63 - 50 x 40
43 07 22PVC reducering, lim 63 - 50 x 32
43 07 24PVC reducering, lim 63 - 50 x 25
43 07 28PVC reducering, lim 73 - 63 x 63
43 07 30PVC reducering, lim 75 - 63 x 50
43 07 36PVC reducering, lim 90 - 75 x 75
43 07 38PVC reducering, lim 90 - 75 x 63
43 07 40PVC reducering, lim 90 - 75 x 50
43 07 42PVC reducering, lim 90 - 75 x 40
43 07 44PVC reducering, lim 110 - 90 x 90
43 07 46PVC reducering, lim 110 - 90 x 75
43 07 48PVC reducering, lim 110 - 90 x 63
43 07 50PVC reducering, lim 110 - 90 x 50
43 13 62PVC reducering utv. gänga x inv. gänga 1/2 x 3/8 "
43 13 64PVC reducering utv. gänga x inv. gänga 3/4 x 1/2 "
43 13 65PVC reducering utv. gänga x inv. gänga 3/4 x 3/8 "
43 13 67PVC reducering utv. gänga x inv. gänga 1 x 3/4 "
43 13 68PVC reducering utv. gänga x inv. gänga 1 x 1/2 "
43 13 69PVC reducering utv. gänga x inv. gänga 1 x 3/8 "
43 13 71PVC reducering utv. gänga x inv. gänga 1 1/4 x 1 "
43 13 72PVC reducering utv. gänga x inv. gänga 1 1/4 x 3/4 "
43 13 73PVC reducering utv. gänga x inv. gänga 1 1/4 x 1/2 "
43 13 75PVC reducering utv. gänga x inv. gänga 1 1/2 x 1 1/4 "
43 13 76PVC reducering utv. gänga x inv. gänga 1 1/2 x 1 "
43 13 77PVC reducering utv. gänga x inv. gänga 1 1/2 x 3/4 "
43 13 78PVC reducering utv. gänga x inv. gänga 1 1/2 x 1/2 "
43 13 79PVC reducering utv. gänga x inv. gänga 2 x 1 1/2 "
43 13 80PVC reducering utv. gänga x inv. gänga 2 x 1 1/4 "
43 13 81PVC reducering utv. gänga x inv. gänga 2 x 1 "
43 13 82PVC reducering utv. gänga x inv. gänga 2 x 3/4 "
43 13 83PVC reducering utv. gänga x inv. gänga 2 1/2 x 2 "