Svenska Badbranschen släpper vattenreningshandbok

Swimtec är en av deltagarna som varit med i framtagandet av Svenska Badbranschens nya bok.

Teknisk Handbok Bad – Vattenbehandling
Denna handbok är framtagen av Svenska Badbranschen, efter önskemål av Folkhälsomyndigheten. Detta då tidigare handbok (utgivare Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och Landsting) blivit föråldrad av nytt regelverk och teknisk utveckling.
Denna handbok refererar till Folkhälsomyndighetens Allmänna Råd (HSLF-FS 2021:11), som är en vägledning för tillsynsmyndigheterna.

”Bad är en omtyckt form av motion och rekreation. Sedan behovet av offentliga tvagningsbad avtagit, har badanläggningar främst varit inriktade på att tillfredsställa behovet av motion och simsport. Den senaste fasen i denna utveckling utgörs av s.k. trivselbad eller familjebad, där tyngdpunkten läggs på avkoppling, lek och rekreation.
I en badanläggning där många människor vistas samtidigt, måste krav ställas på vattnets kvalitet från hygienisk synpunkt. Folkhälsomyndighetens allmänna råd (HSLF-FS 2021:11) om bassängbad, anger riktvärden för en rad kontroller i olika typer av bassängbad. I denna skrift hänvisas löpande till de allmänna råden i de delar de berör vattenbehandling.”

Du beställer ditt exemplar på info@svenskabadbranschen.se